Privacybeleid

Dit beleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verwerken binnen onze wereldwijde organisaties die search-, advies- en assessmentdiensten leveren, inclusief hoe dit onze websites beïnvloedtwww.odgersberndtson.com, www.berwickpartners.co.uk, www.odgersinterim.comwww.odgersinterim.cawww.berwicktalentsolutions.com, www.odgersconnect.com

Wie we zijn

We zijn OB International Search Ltd. We vertegenwoordigen de internationaal handelende organisaties zoals Odgers Berndtson, Berwick Partners, Odgers Interim en Odgers Connect. U kunt hier klikken voor meer informatie over onze onderneming en onze kantoren wereldwijd.

Odgers Berndtson (‘we’, ‘ons’) zet zich in om uw informatie te beveiligen en te beheren overeenkomstig onze wettelijke verantwoordelijkheden, volgens de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving waar we actief, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EG) 2016/679 (‘AVG’) in de Europese Unie (‘EU’).

Onze normen overtreffen die van de Vereniging van Executive Search en Leiderschap Consultants, waarvan we lid zijn.

We controleren dit Privacybeleid regelmatig en werken het van tijd tot tijd bij.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2019. Raadpleeg dit beleid regelmatig voor eventuele wijzigingen.

Op wie is dit beleid van toepassing

We bieden diensten over executive search, beoordeling en leiderschap, interim-managers en onafhankelijke consultants (‘onze services’) aan een brede groep opdrachtgevers wereldwijd. Details van onze diensten zijn elders op deze website te vinden of worden hierboven genoemd. Dit beleid is op u van toepassing, of u nu kandidaat bent voor één van onze opdrachtgevers, een persoon die we beoordelen als werknemer van één van onze opdrachtgevers, een klant of een bron bent met betrekking tot een kandidaat of een werknemer van één van onze opdrachtgevers.

Bovendien is dit beleid op u van toepassing wanneer u deelneemt aan één van onze evenementen of wanneer u zicht hebt ingeschreven voor het ontvangen van informatie over onze services of onze marketingmaterialen, zoals onze reguliere nieuwsbrief OBSERVE.

Voor de toepassing van dit beleid:

kandidaat/kandidaten: een persoon die een kandidaat, sollicitant, potentiële kandidaat, werknemer van een opdrachtgever is;

opdrachtgever(s): een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie of persoon die ons machtigt om onze diensten uit te voeren;

een referentie is een persoon die een persoonlijke of werk referentie verstrekt met betrekking tot een kandidaat en;

een bron is een persoon die ons informatie of inlichtingen over een kandidaat verstrekt.


Snelle toegang

Klik op de onderstaande links om het gebruik van ons Privacybeleid te vergemakkelijken:

Sectie 1 - Informatie verzamelen

Sectie 2 - Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Sectie 3 - Het type persoonsgegevens dat we verzamelen en verwerken

Sectie 4 - Wat we doen

Sectie 5 - Gevoelige gegevens

Sectie 6 - Lokale afspraken

Sectie 7 - Uw recht om bezwaar aan te tekenen en uw gegevens te laten wissen

Sectie 8 - Nieuwsbrieven en andere communicatie

Sectie 9 - Tevredenheidsonderzoeken

Sectie 10 - Informatie verstrekken aan derden

Sectie 11 - Derden

Sectie 12 - Bewaar informatie veilig

Sectie 13 - Informatie over anderen

Sectie 14 – Uw gegevens bewaren

Sectie 15 – Toegangsrechten

Sectie 16 - Over onze websites

Sectie 17 - Uw account en voorkeuren bijwerken

Sectie 18 – Analyses

Sectie 19 – Cookies

Sectie 20 - Websites van derden

Sectie 21 – Klachtenprocedure

Sectie 22 - Contact met ons opnemen

Informatie verzamelen

Onze opdrachtgevers verwachten van ons dat we de beste personen vinden om de functies binnen hun organisaties te vervullen. Derhalve dienen we dus systemen, online databases en andere informatiebronnen te onderzoeken en veel gesprekken met mensen voeren. Naast onze opdrachtgevers ook met referenties en andere bronnen om tot een weloverwogen besluitvormingsproces te komen.

De aard van ons werk houdt in dat we persoonsgegevens snel, vertrouwelijk en vaak zonder referentie over de betrokkene moeten verwerken. Dienovereenkomstig verwerken we dergelijke gegevens volgens de Wet op de Gegevensbescherming, waarbij we regelmatig ons legitiem belang toepassen wanneer het niet mogelijk of haalbaar is om rechtstreeks met de betrokkene te communiceren. Bovendien zullen we toestemming vragen in geval van omstandigheden die later in dit beleidsdocument worden toegelicht.

We verzamelen rechtstreeks informatie over kandidaten wanneer u uw CV uploadt of per e-mail of post naar ons verstuurt of onze kandidaat-portal bezoekt. Ook verzamelen we informatie over u als u een gesprek voert met een medewerker van Odgers Berndtson in een van onze kantoren.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om

Kandidaat

We gebruiken de van u verzamelde persoonsgegevens o.a. voor:

• Het verwerken van sollicitaties, in samenwerking met onze opdrachtgevers, namens wie we de opdracht krijgen om een vacature te vervullen. Dit betekent dat we uw gegevens naar de betreffende klant kunnen sturen wanneer u solliciteert op een specifieke functie, om zo de sollicitatie in werking te zetten. Als gevolg kunt u verdere correspondentie direct van hen ontvangen.

• Het zoeken naar de juiste kandidaten voor vertrouwelijke wervingsopdrachten waarbij onze klant aanvankelijk niet wordt genoemd. Derhalve kunnen we uw basisgegevens doorgeven aan de betreffende opdrachtgever als we geloven dat u geschikt bent voor een bepaalde functie. Als de opdrachtgever eveneens meent dat u geschikt zou kunnen zijn, zullen we dit met u in meer detail bespreken. Mogelijk dient u een sollicitatiegesprek te voeren over deze functie, met een van onze consultants. Als dit goed verloopt, mag u wellicht op gesprek komen bij onze opdrachtgever. In dat geval geven we meer details aan de opdrachtgever en verdere correspondentie verloopt direct met hen.

• Soms doen we inventarisaties of onderzoeken, in opdracht van onze opdrachtgevers, zodat zij meer inzicht krijgen in een bepaalde markt. Hieronder kunnen bepaalde aspecten van uw persoonsgegevens vallen. Derden zullen hierover geen contact met u opnemen voordat we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

• Voor de uitvoering van een contract, met u als individu, hoogstwaarschijnlijk een beoordelings- of coaching programma.

• Voor toezicht op gelijkwaardigheid, om inzicht in de diversiteit van onze sollicitantenpool te krijgen, maar allen dit valt onder toepasselijke wetgeving (Deze informatie is geanonimiseerd en geaggregeerd).

• Verbetering van onze service. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd een online tevredenheidsonderzoeken van ons in te vullen.

• Voor marketingdoeleinden, om u informatie over onze diensten, white papers, nieuwsbrieven, evenementen, enz. te sturen. U kunt zich op elk moment kunt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal door ons een bericht te sturen.

We zullen uw informatie alleen gebruiken in overeenstemming met dit beleid of wanneer we wettelijk verplicht of bevoegd zijn om uw informatie aan te onthullen of uw toestemming daarvoor hebben gekregen.

Houd u er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking door anderen, zoals onze opdrachtgevers.

Klant

We gebruiken klantgegevens voor het uitvoeren van onze diensten en voor andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals marketing.

Bron en referentie

We maken gebruik van bron- en referentiegegevens voor het uitvoeren van onze diensten, in het bijzonder om uw mening over kandidaten te horen.

We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze diensten aan u als potentiële klant te kunnen verkopen. Ook kunnen we u uitnodigen om kandidaat te worden voor het verlenen van onze diensten.

Het type persoonsgegevens dat we verzamelen en verwerken

In alle gevallen verzamelen en verwerken we persoonsgegevens over u, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Kandidaat

Als u verder gaat met een sollicitatie of wanneer we met u overleggen over een functie, dient u mogelijk aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw geboortedatum, opleiding en loopbaanverleden en curriculum vitae (CV). Uw CV bevat mogelijk informatie over o.a. werkverleden, opleiding, beroepskwalificaties, lidmaatschappen, details van werkstukken en referenties.

Na uw uitdrukkelijke toestemming zullen we ook relevante psychometrische beoordelingen, psychologische tests of de resultaten van dergelijke beoordelingen of tests verwerken.

Het is mogelijk dat we u vragen om privé gegevens, zoals uw ras of burgerlijke staat. We doen met het oog op toezicht op gelijke kansen en dit kan ook online plaatsvinden, maar alleen indien toegestaan volgens de lokale wetgeving. Deze informatie wordt altijd geanonimiseerd en samengevoegd en zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden onthuld aan derden.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen vanuit databases van derden en andere openbare bronnen.

Opdrachtgever

Naast basiscontactinformatie verzamelen we ook informatie over uw functie en andere informatie, verstrekt aan ons door uw organisatie.

Bron en referentie

Behalve basiscontactinformatie verzamelen we ook informatie over uw referenties als bron, details over uw relatie met/kennis over een kandidaat en uw mening over die persoon. Deze informatie kan rechtstreeks van u komen of via openbaar beschikbare bronnen.

Wat we doen

Voor bepaalde functies kunnen we een advertentie plaatsen waarop u kunt reageren, hetzij elektronisch of per post. Voor andere functies wordt u mogelijk gebeld door één van onze onderzoekers of consultants voor het bespreken van de details. Vervolgens zullen we u mondeling informeren dat we uw persoonsgegevens gaan verwerken of u een Data Privacy Note toesturen. In beide gevallen wordt verwezen naar dit Privacybeleid.

Naast het vervullen van specifieke leiderschapsvacatures, verwerken we ook persoonsgegevens tijdens het verzamelen van informatie uit de markt om bepaalde bedrijfssectoren of functies in kaart te brengen teneinde opdrachtgevers inzicht te geven in het beschikbare talent.

Vertrouwelijke gegevens

Soms zullen we uw toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens inzake bepaalde specifieke en beperkte doeleinden. We doen dit altijd voordat we deze vertrouwelijke persoonsgegevens verwerken: etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbond lidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksleven en seksuele geaardheid, genetische en/of biometrische gegevens. We raden u aan ons geen vertrouwelijke persoonsgegevens te verstrekken, tenzij dit specifiek wordt gevraagd en na uw toestemming.

Lokale overeenkomsten

In bepaalde landen verzamelen we geen persoonsgegevens over u tenzij u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt uw toestemming geven via een selectievakje op onze website of ander elektronisch kanaal, of via andere soortgelijke methoden, zoals vereist door de lokale wetgeving over privacy- en gegevensbescherming.

Als u het lokaal toepasselijke Privacybeleid wilt raadplegen, selecteer dan het betreffende land hieronder:

Canada

Denemarken

Duitsland

Ierland

Nederland

Zuid-Afrika

Zweden

We kunnen ook diensten verlenen aan opdrachtgevers in bepaalde landen die de beoordeling en coaching van hun werknemers regelen. In dit geval zullen we, afhankelijk van de specifieke opdracht, ofwel uw persoonsgegevens verwerken om tegemoet te komen aan de legitieme belangen die door de opdrachtgever worden nagestreefd of namens hen handelen en volgens hun instructies. Als psychometrische beoordelingen of psychologische tests binnen onze services vallen en we niet handelen namens uw werkgever, hebben we uw specifieke toestemming nodig.

Op sommige locaties verlenen we diensten, zoals beoordeling en coaching aan individuen. Hierbij verwerken we persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract. Als psychometrische beoordelingen of psychologische tests binnen onze services vallen, vereist dit uw specifieke toestemming.

Uw recht om bezwaar te maken en uw gegevens te laten wissen

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat dit kan betekenen dat we u niet in aanmerking kunnen nemen met betrekking tot onze services.

Vergeet niet dat u op elk gewenst moment eerder gegeven toestemming kunt intrekken. Ook hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van alle persoonsgegevens te beëindigen en deze te laten wissen.

In deze situatie behouden we ons het recht voor om basisgegevens, zoals uw naam en adres, te bewaren, zodat uw persoonsgegevens in de toekomst niet door ons worden verwerkt.

Houd u er rekening mee dat er geen geautomatiseerde beslissingen, zoals geautomatiseerde kandidaat-profilering, worden genomen op basis van de informatie die we verzamelen.

Nieuwsbrieven en andere communicatie

Als u één van onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, vragen we u om uw naam, e-mailadres, functie, bedrijfsnaam en land van vestiging te verstrekken.

Wanneer u aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, kunnen we u e-mailmeldingen en bulletins toesturen over onze services en eventuele functies die mogelijk interessant zijn voor u.

U kunt zich afmelden voor onze elektronische marketingberichten door de instructies voor opzeggen te volgen, die u vindt in onze communicatie. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen en zodoende geen directe marketing meer van ons ontvangen op basis van uw e-mailaccount instellingen.

Af en toe nemen we mogelijk contact met u op inzake updates van onze services, onze bedrijfsvoorwaarden of gewoon om te zorgen dat uw gegevens bij ons actueel, relevant en bijgewerkt zijn.

Tevredenheidsonderzoeken

Als u deelneemt aan een gebruikerstevredenheidsonderzoek, kunnen we u vragen om ons persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en uw mening.

Informatie verstrekken aan anderen

Voor het onderhouden van deze website en om services voor executive search of beoordelingsservices in bepaalde landen te leveren werken we nauw samen met betrouwbare partners waar we persoonsgegevens mee moeten delen. Deze partners zijn o.a.:

• Andere Odgers Berndtson-kantoren wereldwijd die zich hebben aangemeld voor een interne overdrachtsovereenkomst. Zo kunnen we persoonsgegevens overdragen aan de internationale groep.

• Onze klanten aan wie we executive search-services leveren.

• Onze klanten voor wie we de beoordeling en coaching van hun werknemers in bepaalde landen verzorgen.

• Toekomstige klanten, voor wie we mogelijk een goed inzicht moeten bieden over een bepaalde markt en de daarbij betrokken personen.

We zullen alleen informatie delen die is voorzien in dit Privacybeleid en de openbaarmaking beperken tot informatie in samengevoegde vorm, waar van toepassing, om persoonlijke identificatie te voorkomen of te beperken.

Wanneer we informatie met een dergelijke derde partij delen, zullen zij pas contact met u opnemen wanneer u ons toestemming hebt gegeven.

Derden

We kunnen ook informatie verstrekken aan externe dienstverleners die namens ons informatie verwerken. Dit helpt ons om een aantal van onze interne bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder IT-services, klantenservice en het verspreiden van e-mails. Ten behoeve van onze overeenkomsten met hen, zijn deze derden verplicht om zulke gegevens veilig te verwerken en alleen in overeenstemming met onze instructies.

De door u geleverde informatie kan ook worden gedeeld met organisaties in andere delen van de wereld. Omdat de privacywetgeving aldaar mogelijk niet overeenkomt met de normen in uw eigen land, zal overdracht alleen plaatsvinden als er sprake is van voldoende beschermingsniveau in dat land, of wanneer de lokale serviceprovider te allen tijde de toepasselijke privacywetgeving naleeft.

Indien wettelijk verplicht zullen we maatregelen nemen om te zorgen dat de in andere landen gebruikte persoonsgegevens minstens hetzelfde niveau van bescherming hebben als in uw eigen land.

Soms kunnen we worden verplicht om informatie over u te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of derden, op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. We zullen in deze gevallen verantwoordelijk handelen en, waar mogelijk, rekening houden met uw belangen bij het beantwoorden aan deze verzoeken.

Als u zich zorgen maakt over dit delen van persoonsgegevens met derden, dient u contact met ons op te nemen en ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken.

Informatie veilig houden

We doen aanzienlijke investeringen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Geen enkel systeem is echter 100% veilig en derhalve kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang waar we redelijkerwijs geen grip op hebben.

Informatie over anderen

Als u ons informatie verstrekt over andere personen, zoals de gegevens over een bron of persoonlijk contact, dient u te zorgen dat zij hiermee hebben ingestemd. We raden u aan om hun overeenkomst vast te leggen en hen een kopie van, of koppeling naar dit Privacybeleid te leveren.

Uw gegevens bijhouden

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het leveren van onze diensten, in overeenstemming met wettelijke, fiscale en boekhoudkundige voorschriften. Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zorgen we dat deze veilig worden verwijderd. Waar dit wettelijk verplicht is zullen we u informeren wanneer dit is gebeurd.

Toegangsrechten

In sommige rechtsgebieden heeft u mogelijk het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Als u denkt dat enige gegevens niet juist zijn, kunt u ons ook vragen om deze te corrigeren. Wellicht heeft u ook het recht om onder bepaalde omstandigheden van ons te verlangen dat we het verwerken van uw persoonsgegevens beëindigen. Daarnaast heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan iemand die u hebt aangewezen voor uw eigen doeleinden.

U kunt hierover contact met ons opnemen door een e-mail te sturen of een brief naar onderstaand adres. Houd u er rekening mee dat we naar een identiteitsbewijs kunnen vragen. We zullen reageren op uw verzoeken binnen het tijdsbestek dat van toepassing is in het betreffende land.

Onder bepaalde omstandigheden, in landen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is, zijn we mogelijk niet in staat om u toegang verlenen tot sommige van uw persoonsgegevens. Waar mogelijk zullen we de redenen hiervoor aan u bekendmaken.

Over Onze Websites

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op onze websites, wanneer we persoonsgegevens verwerken op en middels deze website en onze partnerwebsites: www.odgersberndtson.com, www.berwickpartners.co.uk, www.berwicktalentsolutions.com, www.odgersinterim.com, www.odgersinterim.ca en www.odgersconnect.com.

Het primaire doel van onze websites is u informatie te verstrekken over de diensten van de bedrijvengroep Odgers Berndtson en consultants. In bepaalde landen kunt u gebruikmaken van een website om functies te bekijken en erop te solliciteren.

In sommige landen kunt u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. U wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te registreren, voor veilige toegang tot uw account. De Odgers Berndtson microsite die u toegang geeft tot uw account, staat wellicht los van deze website, maar voldoet aan alle aspecten van dit Privacybeleid.

Op onze website gebruiken we de persoonsgegevens die we over u verzamelen voor aanvullende doeleinden, zoals het personaliseren van het uiterlijk van de website om deze passend te maken bij de persoonlijke voorkeuren die zijn afgeleid van de manier waarop u de site hebt gebruikt. (Zie de paragrafen ‘Analytics’ en ‘Cookies’ voor meer informatie.)

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan of delen met derden, zoals hierboven beschreven, om de website te exploiteren en onze executive search-services en beoordelingsservices in bepaalde landen te leveren.

Als u zich zorgen maakt over deze regelingen, kunt u de website beter niet gebruiken en ons vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken.

Ten slotte kunnen we uw gegevens ook gebruiken om onze klanten inzicht te geven over wie gebruikmaakt van onze website en hoe hun vacatures worden bekeken.

Uw account en voorkeuren bijwerken

Als u een account registreert, bij ons of bij een lokale partner die namens ons een sollicitatieportal beheert, houd dan uw gegevens up-to-date en informeer ons over eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens. U doet dit door uw gebruikersvoorkeuren bij te werken via uw account of door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Analytics

Op deze website maken we gebruik van analyses en cookies voor het leveren van onze online services, eventuele problemen met service te herkennen, onze services te verbeteren, content aan te bieden die is afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van gebruikers en om toezicht te houden op het websiteverkeer en -gebruik.

Deze hulpmiddelen kunnen worden geleverd door externe serviceproviders inclusief het verzamelen en volgen van bepaalde gegevens en informatie over de kenmerken en activiteiten van bezoekers van onze website. We kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens, bekendmaken aan bepaalde externe dienstverleners om dergelijke services te verkrijgen.

Eén van deze providers is Google Analytics. Meer informatie over de manieren waarop zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vindt u hier: www.google.com/policies/privacy/partners

U kunt zich hier afmelden voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze service en ervaring te optimaliseren. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie door op deze link te klikken.

Houd er rekening mee dat Hotjar geen identificeerbare persoonlijke gegevens opslaat maar een anoniem gebruikersprofiel opslaat. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies op andere websites door deze opt-out link te volgen.

Cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die op uw apparaat worden gedownload wanneer u op internet surft. Zij verzamelen informatie over de manier waarop u navigeert en gebruik maakt van deze website en de rest van het web. Met deze informatie kunnen we u of uw locatie bij benadering herkennen. Cookies helpen ook om u een meer persoonlijke ervaring te bieden, zoals een lokale versie van de website in een lokale taal. Met informatie vanuit cookies kunnen we ook onze diensten verbeteren.

We verzamelen alleen ‘sessie’- cookies, die gewoonlijk niet worden opgeslagen na het beëindigen van uw internet sessie. Ze worden gebruikt om uw geschatte locatie te herkennen en de website in een juiste taal weer te geven. (Het verzamelen van IP-adressen vindt plaats tijdens dit proces).

Met behulp van de instellingen in uw browser kunt u alle cookies of alleen bepaalde soorten cookies verwijderen of blokkeren. Als u er echter voor kiest om cookies te blokkeren of te verwijderen, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Websites van derden

Dit beleid is alleen van toepassing op deze website. Als u via een andere website op onze websites terechtkomt of naar andere websites navigeert, dient u het betreffende Privacybeleid lezen.

Klachtenprocedure

Als u klachten hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben behandeld, neemt u dan contact met ons op via onderstaande gegevens, waarop we uw klacht in behandeling zullen nemen. Gebruik dezelfde contactgegevens om ons opdracht te geven de verwerking van uw persoonsgegevens te beëindigen.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via data.administrator@odgersberndtson.com of schrijven naar:

Data administrator

Odgers Berndtson
20 Cannon Street
Londen, EC4M 6XD

Verenigd Koninkrijk

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, David Peters, via david.peters@odgersberndtson.com