Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van deze website www.odgersberndtson.com ("Site"), inclusief alle lokale versies van de Site, die worden aangeboden door OB International Search Limited ("OBI" of "wij", "ons") met het primaire doel van het verstrekken van toegang tot algemene informatie en materiaal over de executive search-diensten aangeboden door de Odgers Berndtson Group en haar consultants, aan geïnteresseerden. In bepaalde landen kan deze Site u ook toestaan om vacatures te bekijken en om deze banen via een portal aan te vragen. Het gebruik van deze site en de beschikbare informatie en inhoud zijn onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden, inclusief eventuele updates of herzieningen die worden uitgevoerd in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

Alle site-informatie wordt verstrekt op een 'as is'-basis en is naar onze beste kennis juist en volledig op de datum van publicatie. We bieden echter geen enkele garantie, met inbegrip van impliciete garanties van zorg en bekwaamheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten van derden. We geven geen garantie of verklaring van de juistheid of volledigheid van informatie of dat het gebruik van de site zonder fouten of risico's is, ononderbroken of volledig veilig is, of dat fouten of defecten worden gecorrigeerd. Gebruikers worden geadviseerd om routine-controles uit te voeren op onze site voor de nieuwste inhoud en om passende beschermende maatregelen te nemen tegen virussen en andere kwaadaardige objecten.

Lokatie

Waar we informatie over uw locatie kunnen verzamelen, krijgt u mogelijk een lokale versie van deze site. Hiermee krijgt u toegang tot inhoud die op maat is gemaakt en zorgt u ervoor dat informatie in een geschikte lokale taal wordt gepresenteerd. Als u naar een andere versie van de Site wilt navigeren, kunt u dit doen door de links bovenaan de pagina in de navigatiebalk te gebruiken.

Vacatures en toepassingen

Als u de Site gebruikt om een vacature te bekijken en/of aan te vragen, moet u zich ervan bewust zijn dat alle taken worden vermeld voor rekening van externe klanten van OBI of een andere Odgers Berndtson-onderneming die ons hebben opgedragen namens hen een wervingsproces te beheren .We geven uitdrukkelijk geen enkele verklaring of garantie voor de juistheid van de informatie in een vacature. Als u solliciteert naar een baan, wordt uw aanvraag beheerd volgens een proces dat we met de betreffende klant hebben afgesproken. Hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om vervallen vacatures van de Site te verwijderen, kunnen we niet garanderen dat enige vacature die op deze Site wordt vermeld, op elk moment open blijft. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de informatie die we verzamelen van sollicitanten en hoe die informatie wordt gebruikt en beheerd.

Uw gebruik van deze site

U mag deze Site alleen gebruiken voor legale doeleinden bij het zoeken naar werk of hulp bij uw carrière of bij het werven van personeel. U mag onder geen enkele omstandigheid trachten de veiligheid van de Site of enige informatie die via haar wordt verstrekt of beschikbaar is, te ondermijnen. U moet met name niet proberen toegang te krijgen tot informatie waarvoor u niet geautoriseerd bent, deze te wijzigen of te verwijderen, het systeem te overbelasten via spamming of flooding, enige actie te ondernemen of enig apparaat, routine of software te gebruiken om de site te laten crashen, vertraging op te laten lopen, de werking van deze Site te beschadigen of anderszins beïnvloeden of proberen de software, codering of informatie op de Site te ontcijferen, te demonteren of aan te passen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u aan deze Site verstrekt en moet ervoor zorgen dat de verstrekte gegevens juist, nauwkeurig, up-to-date en niet misleidend zijn of misleidend of bedrieglijk kunnen zijn. Ook mag u geen informatie verstrekken die discriminerend, obsceen, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins illegaal is, onwettig is of in strijd is met toepasselijke wetgeving, voorschriften, richtlijnen of het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon in een jurisdictie. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle informatie, gegevens en bestanden vrij zijn van virussen of die het systeem of de data kunnen beschadigen of beïnvloeden voordat ze naar deze site worden verzonden. We behouden ons het recht voor om alle door u verstrekte informatie van de website naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen zonder dat dit enige uitleg behoeft.

Beperking van de aansprakelijkheid

OBI is niet aansprakelijk voor- en sluit hierbij aansprakelijkheid uit voor enig verlies, schade of letsel (inclusief speciale, voorbeeldige, indirecte, incidentele, gevolgschade, kosten of bijbehorende juridische kosten) die kunnen worden geleden als gevolg van toegang tot of gebruik van de Site of inhoud voor zover maximaal toegestaan door de wet. Onze enige en uitsluitende aansprakelijkheid om welke reden dan ook is het beëindigen van toegang tot of gebruik van de site of relevante inhoud.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op de site (inclusief illustraties, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, schermafbeeldingen, tekst, downloadbare bestanden, videoclips, handelsmerken, logo's, productnamen, slogans en compilaties van het voorgaande) (gezamenlijk: "Inhoud ") eigendom van of wordt beheerd door OBI en zijn licentiegevers en kan worden beschermd door Britse en internationale auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomswetten. Van gebruikers wordt verwacht dat zij deze wetten naleven en de download en het gebruik van inhoud beperken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers mogen geen content kopiëren, wijzigen, reproduceren of gebruiken voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links

De site biedt links naar een aantal websites van het merk Odgers Berndtson, waaronder bijvoorbeeld www.ceox1day.be en www.obmc.es.

De verantwoordelijkheid voor deze sites komt toe aan welke Odgers Berndtson-entiteit wordt geïdentificeerd als de uitgever of aanbieder van die site, die al dan niet OBI is. Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van die website voor meer informatie. OBI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Odgers Berndtson-websites die worden aangeboden door wettelijk gescheiden Odgers Berndtson-entiteiten. Koppelingen naar andere websites of inhoud worden alleen voor het gemak verstrekt. Wij geven geen goedkeuring of nemen geen verantwoordelijkheid voor sites of inhoud van derden en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel geleden door gebruik of toegang van hetzelfde.

Valuta van inhoud

OBI werkt de informatie op deze site regelmatig bij en wij behouden ons het recht voor om inhoud te allen tijde te verwijderen, aan te passen of aan te vullen. Gebruikers worden geadviseerd om routinecontroles uit te voeren op de site voor de nieuwste inhoud. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd ook herzien en bijwerken. Alle herzieningen zullen van kracht zijn wanneer we een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden op onze website publiceren. Toegang tot of gebruik van de Site na updates van de Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze bijgewerkte voorwaarden. Gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaarden, mogen de Site niet openen of gebruiken.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, het gebruik van de Site beëindigen, beperken of voorkomen, met of zonder kennisgeving. OBI is niet aansprakelijk jegens gebruikers als de toegang tot de site wordt beëindigd.

Bedrijfsinformatie

OB International Search Limited
Geregistreerd nummer: 08943561
Geregistreerd kantoor: 20 Cannon Street, London EC4M 6XD

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in om elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de zaken die onder deze gebruiksvoorwaarden vallen, voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Privacybeleid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de site. Voor richtlijnen over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie via de Site verzamelen en gebruiken, raadpleegt u het Privacybeleid.

Algemene bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en OBI met betrekking tot het gebruik van de site. Ze zijn een juridisch bindende overeenkomst die door u wordt geaccepteerd als voorwaarde voor het gebruik van de site. Ze werken voor zover toegestaan door de wet, op voorwaarde dat een bepaling die onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt afgestoten, maar zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen te beïnvloeden. Elke tekortkoming van OBI om te handelen met betrekking tot enige overtreding vormt geen verklaring van afstand van het recht van OBI om op te treden met betrekking tot toekomstige of soortgelijke schendingen.