Perū

Perū no tayōna chiri wa, Raten'amerika de 5-i o shimeru kuni no keizai ni han'ei sa rete imasu. Jinkō 3, 250 man-ri no kyū seichō-chū no keizai ni wa, omoni dō to kin no saikutsu o mokuteki to shita ōkibo de dainamikkuna kōgyō ga arimasu. Makuro keizai no antei, kenjitsuna zaisei jōkyō, kigyō ya shōhisha kara no shinrai ni yori, kono kuni wa jigyō kaihatsu ni totte miryoku-tekina kuni to natta.

Odgers Berndtson perū wa, eguzekutibusāchi to habahiroi keiei kanbu reberu no kensaku keiken ni oite bijinesupātonā ni naru tame ni hitsuyōna senmon chishiki o sonaete imasu. Eguzekutibusāchi kara bijinesukōchingu made, senryaku-teki kanri sābisu no teikyō ni jūten o oite, Raten'amerika oyobi sekaijū no yunīkuna ichiba de teikyō suru chishiki o shoyū shite imasu.

オフィス所在地

コンサルタント 

コンサルタントを探す