Chile

Chiri wa, koko sū jū-nen de Raten'amerika de mottomo kyūsoku ni seichō shite iru keizai no 1tsudesu. Jinkō wa 1900 man-ri de, seidjiteki oyobi zaisei-teki tōmei-sei no kanten kara, Raten'amerika dewa dentō-teki ni moderu to minasa rete imasu. Kōgyō bumon wa Chiri keizai no hashira no 1tsudeari, omoni tairyō no dō maizō-ryō ga aru tame, Chiri wa sekai saidai no dō seisan-kokudeari, sekai no dō seisan-ryō no 3-bun'no 1 ijō o shimete imasu. Mata, sekitan, richiumu, Yō moto, shōsan'en wa, kono gyōkai no jūyōna seikadesu. Nōgyō ya chikusan mo omona katsudōdeari, ringyō, bassai, gyogyō kara no seihin mo arimasu. Chiri wa sekai saidai no sake to wain no seisan-koku no 1tsudeari, minamihankyū ni ichi shite iru tame, Kitahankyū no kuniguni ni kisetsuhazure no kudamono o teikyō suru koto ga dekimasu. Chiri no sābisu wa, omoni kaiji oyobi kin'yū sābisu, kankō, enjiniaringu, kensetsu sābisu de kōsei sa rete imasu.

オフィス所在地

コンサルタント 

コンサルタントを探す