Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Podmínky používání upravují užívání těchto webových stránek www.odgersberndtson.com ("Stránky"), včetně všech místních verzí Stránek, které poskytuje OB International Search Limited ("OBI" nebo "my""nás") s primárním účelem poskytnout zájemcům přístup k obecným informacím a materiálům o službách executive search, které nabízí skupina Odgers Berndtson Group a její konzultanti. V některých zemích vám tyto Stránky mohou také umožnit prohlížení nabídek práce a podávání žádostí o zaměstnání prostřednictvím portálu. Použití těchto stránek a dostupných informací a obsahu se řídí těmito Podmínkami používání, včetně aktualizací nebo revizí provedených v souladu s níže uvedenými ustanoveními. 

Veškeré informace o Stránkách jsou poskytovány na „jak je“ základě a podle našeho nejlepšího vědomí jsou přesné a úplné ke dni zveřejnění. Neposkytujeme však žádné záruky jakéhokoli druhu, včetně předpokládaných záruk péče a dovedností, způsobilosti k určitému účelu nebo neporušování práv duševního vlastnictví třetích stran. Neprovádíme žádné prohlášení ani záruku přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací nebo že používání Stránek bude bez rizika, bezporuchové, nepřerušované nebo zcela bezpečné, nebo že budou opraveny chyby nebo závady. Uživatelům se doporučuje, aby prováděli rutinní kontroly na našich Stránkách pro získání nejnovějšího obsahu a aby přijali vhodná ochranná opatření proti virům a dalším škodlivým objektům. 

Lokalita

Tam, kde jsme schopni shromažďovat informace o vaší lokalitě, vám může být poskytnuta místní verze těchto stránek. Ta vám poskytne přístup k místně přizpůsobenému obsahu a zajistí, že informace budou prezentovány ve vhodném lokálním jazyce. 

Pokud chcete přejít na jinou verzi stránek, můžete tak učinit pomocí odkazů uvedených v horní části Stránky v navigačním panelu. 

Nabídky práce a aplikace 

Používáte-li Stránku k prohlížení a / nebo k žádosti o volné pracovní místo, měli byste si uvědomit, že všechna pracovní místa jsou uvedena jménem třetích stran klientů společnosti OBI nebo jiné společnosti Odgers Berndtson, která nám nařídila řídit náborový proces v jejich zastoupení. 

Výslovně nečiníme žádné prohlášení ani záruky týkající se přesnosti informací obsažených v seznamu pracovních míst. 

Pokud se ucházíte o zaměstnání, bude vaše žádost řízena v souladu s procesem, na kterém se dohodneme s příslušným klientem. 

I když budeme usilovat o odstranění neaktuálních pracovních míst ze Stránek, nemůžeme poskytnout žádnou záruku, že jakékoli volné místo uvedené na těchto stránkách bude v daném čase otevřené. 

Podrobnosti o informacích, které získáváme od uchazečů o zaměstnání, a o tom, jak jsou tyto informace používány a spravovány, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Vaše užívání těchto stránek 

Tuto Stránku můžete používat pouze pro zákonné účely při hledání zaměstnání nebo ve snaze pomoci své kariéře nebo při najímání zaměstnanců. Nesmíte se za žádných okolností snažit podkopat bezpečnost Stránek nebo jakékoli informace, které jsou prostřednictvím této stránky poskytovány. Nesmíte se zejména snažit o přístup, změnu nebo vymazání jakýchkoli informací, ke kterým nemáte autorizovaný přístup, snažít se přetížit systém prostřednictvím spamu nebo zahlcení, podniknout jakékoli kroky nebo používat jakékoli zařízení, běžnou praxi nebo software ke zhroucení, zpoždění, poškození nebo jinak zasahovat do provozu těchto stránek nebo se pokoušejí dešifrovat, rozebrat nebo pozměnit jakýkoli software, kódování nebo informace obsažené na těchto stránkách. 

Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli informace, které jste nám poskytli na těchto Stránkách, a měli byste zajistit, aby poskytnuté údaje byly pravdivé, přesné, aktuální a nebyly zavádějící nebo mohly zavádět či klamat. Rovněž byste neměli poskytovat informace, které jsou diskriminační, obscénní, urážlivé, hanlivé nebo jinak nezákonné nebo v rozporu s platnými právními předpisy, směrnicemi, pokyny nebo kodexy nebo autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy duševního vlastnictví jakékoli osoby v jakékoli jurisdikci. Jste také zodpovědní za to, že všechny informace, data a soubory neobsahují viry nebo jiné praxe nebo zařízení, které by mohly před odesláním na tyto stránky poškodit nebo rušit jakýkoli systém nebo data. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoliv důvodu odstranit jakékoli informace, které nám poskytnete z webových stránek, a to bez jakéhokoli vysvětlení. 

Omezení odpovědnosti 

Společnost OBI neodpovídá za ztrátu, škodu nebo zranění (včetně jakýchkoli zvláštních, příkladných, nepřímých, náhodných, následných škod, nákladů nebo souvisejících právních poplatků), které mohou vzniknout v důsledku přístupu nebo použití těchto Stránek nebo obsahu v plném rozsahu povoleném zákonem. Naší jedinou a výhradní odpovědností bude přerušení přístupu k Stránce nebo jejího užívání nebo jejího relevantního obsahu, a to z jakéhokoli důvodu 

Duševní vlastnictví 

Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah na Stránkách (včetně uměleckých děl, grafiky, fotografií, obrázků, obrazovek, textů, souborů ke stažení, videoklipů, ochranných známek, log, názvů produktů, sloganů a kompilací výše uvedených) (souhrnně „Obsah") je vlastněna nebo kontrolována společností OBI a jejími poskytovateli licencí a může být chráněna zákony Spojeného království a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Od uživatelů se očekává, že budou tyto zákony respektovat a omezovat stahování a používání Obsahu pro osobní, nekomerční účely. Uživatelé nesmí kopírovat, upravovat, reprodukovat nebo používat Obsah za žádným jiným účelem bez našeho předchozího písemného souhlasu.  

Odkazy 

Stránky poskytují odkazy na řadu webových stránek společnosti Odgers Berndtson, například www.ceoxiday.be a www.obmc.es. Odpovědnost za tyto stránky bude přiřazena podle toho, která společnost Odgers Berndtson je identifikována jako vydavatel nebo poskytovatel této Stránky, která může nebo nemusí být OBI. Další informace naleznete na stránce Podmínky používání této webové stránky. Společnost OBI neručí za žádné webové stránky společnosti Odgers Berndtson, které jsou poskytovány právně samostatnými subjekty společnosti Odgers Berndtson. Všechny odkazy na jiné webové stránky nebo Obsah jsou poskytovány pouze pro užitek. Nepodporujeme ani nepřijímáme odpovědnost za stránky či obsah třetích stran a neodpovídáme za žádné škody nebo újmy způsobené používáním nebo přístupem k nim. 

Aktualizace obsahu 

Společnost OBI pravidelně aktualizuje informace na těchto stránkách a vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit, upravit nebo doplnit Obsah. Uživatelům se doporučuje provádět pravidelné kontroly Stránek pro získání nejnovějšího Obsahu. Občas můžeme tyto Podmínky používání revidovat a aktualizovat. Jakékoli úpravy budou platné, když na našich webových stránkách zveřejníme aktualizovanou verzi těchto Podmínek používání. Přístup nebo používání Stránek po aktualizaci Podmínek používání představuje souhlas s těmito aktualizovanými podmínkami. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito Podmínkami užívání, by neměli přistupovat ani používat Stránky. 

Můžeme kdykoliv na základě vlastního uvážení přerušit, omezit nebo zabránit užívání těchto stránek, a to s oznámením nebo bez něj. Společnost OBI nenese žádnou odpovědnost za uživatele, pokud je přístup na Stránku přerušen. 

Informace o společnosti 

OB International Search Limited 

Registrační číslo: 08943561 

Sídlo: 20 Cannon Street, Londýn EC4M 6XD 

Aplikované právo 

Tyto Podmínky používání se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že jakékoli spory vzniklé v souvislosti s používáním záležitostí, na které se vztahují tyto Podmínky používání, budete předkládat do výlučné jurisdikce soudů Anglie a Walesu. 

Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto Podmínky používání se vztahují na vaše užívání Stránek. Informace o způsobu, jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje prostřednictvím těchto stránek, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. 

Obecná ustanovení 

Tyto Podmínky používání představují úplnou smlouvu mezi Vámi a OBI týkající se užívání stránek. Jedná se o právně závaznou smlouvu, kterou jste přijali jako podmínku užívání Stránky. Působí v plném rozsahu povoleném zákonem za předpokladu, že jakékoli ustanovení, které je protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude odděleno, aniž by to mělo vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení. Jakákoli neschopnost společnosti OBI jednat v souvislosti s jakýmkoli porušením nebude představovat zřeknutí se práva OBI jednat s ohledem na budoucí nebo podobná porušení.